Cardiau gweithgaredd

Resident making a rubbing
1

Crafu wynebau

Gall tynnu lluniau o wynebau fod yn anodd, hyd yn oed i artistiaid profiadol, ond drwy ddefnyddio templedi cardbord syml o lygaid, trwyn, ceg etc., gall cyfranogwyr ddefnyddio creonau cwyr i rwbio, neu ‘fforteisio’ i ddefnyddio’r term celf, i greu wyneb cyflawn ac unigryw y gallant ychwanegu manylion ato. Er bod hyn yn syml i’w wneud, mae’r wynebau gorffenedig yn llawn graddliwio gyda llinellau a chyferbyniad a gallant edrych yn soffistigedig iawn.

Pethau sydd eu hangen:

I greu’r templedi elfennau wyneb wedi’u gwneud yn barod:

 • Cardbord (mae hen focsys grawnfwyd yn wych)
 • Glud PVA

I wneud y ffortais:

 • Creonau Cwyr 
 • Papur A3 (ddim yn rhy drwchus)

Canllaw Cam wrth Gam:

 1. Crëir elfennau’r wyneb wedi’u gwneud ymlaen llaw gan ddefnyddio cardbord wedi’i adeiladu mewn 2, 3 neu 4 haen. e.e. Bydd y llygaid yn hirgrwn ar yr haen waelod, yr haen nesaf fydd yr iris crwn, a’r haen derfynol fydd cannwyll y llygaid. Ychwanegwch yr aeliau a’r amrannau.
 2. Gludwch yr haenau gyda’i gilydd gyda glud PVA. Gellir eu defnyddio sawl gwaith.
 3. Gosodwch eich papur ar ffurf portread a dechreuwch gyda’r llygaid. Y cyfranogwyr i osod y templed llygaid dewisol oddeutu dau draean y ffordd i fyny eu tudalen ond o dan y papur. Cadwch un llaw ar gornel y papur a’i grafu’n ôl yn ofalus i sicrhau bod y templed yn lefel ac nad yw’n gam, rhowch bapur arall yn ei le.
 4. Gan gadw’r papur yn llonydd gydag un llaw, neu gyda chymorth cynorthwywr, rhwbiwch y templed gydag ochr (nid tu blaen) creon cwyr. Byddwch yn gweld ymylon a siapiau’r llygaid cardbord yn dechrau ymddangos. Os byddwch yn cadw’r papur yn llonydd, gallwch barhau i ychwanegu mwy a mwy o raddliwio nes eich bod yn fodlon. Pan fydd y llygaid yn edrych fel yr hoffech iddynt edrych, tynnwch y templed ac ychwanegwch y trwyn. Gallech dapio’r templedi dewisol yn eu lle ar gefn y papur. 
 5. Gosodwch y templed trwyn yn ei safle naturiol, rhwng y llygaid ac oddi tanynt. Eto, crafwch y papur yn ôl i sicrhau ei fod yn y safle cywir cyn defnyddio’r creon arno.
 6. Gwnewch yr un fath â’r gwefusau. Ar ôl i chi ddefnyddio’r creon du, cadwch y templed yn ei le a defnyddiwch y creon coch ar ei ben, gall hyn edrych yn effeithiol. Yna ychwanegwch y clustiau a’r gwallt (gallwch wneud templedi ar gyfer gwallt syth a chyrliog).
 7. Gorffennwch drwy ofyn i’r cyfranogwyr ychwanegu llinell hirgrwn o gwmpas yr wyneb gyda chreon. Yna gallant ychwanegu gwddf a manylion fel gemwaith a choleri crys etc., i wneud y wyneb yn fwy unigryw.

Syniadau am Ragor o Weithgareddau gyda’r Syniad hwn:

Gellir annog cyfranogwyr i dynnu lluniau, torri allan a gludo eu templedi o elfennau’r wyneb gyda’i gilydd; yna gallai fod yn hwyl i grŵp rannu gwahanol dempledi a gwneud wynebau newydd o gymysgedd o dempledi.

Gellir ychwanegu at wneud wynebau unigol drwy wneud darn o furlun mawr gyda llawer o wynebau yn ogystal â chyrff ac anifeiliaid etc., a allai, er enghraifft, fod yn seiliedig ar gerdd neu ran o stori.

Addasrwydd

Ffyrdd o addasu i breswylwyr llai galluog:

Y peth da am ddefnyddio templedi wedi’u gwneud ymlaen llaw yw bod unrhyw un sy’n gallu dal creon yn gallu rhoi cynnig ar Grafu Wynebau. Os yw defnyddio grym corfforol gyda chreon caled yn anodd i gyfranogwr, ceisiwch ddefnyddio pastelau olew, fwy meddal neu olosg.

Ffyrdd o addasu o grŵp i unigolyn ac fel arall: 

Gellir dwyn ynghyd wynebau unigol a’u gludo i ddarn o bapur megis murlun mwy i wneud gwaith celf grŵp. Mae’n hwyl trafod pa gymeriadau fydd yn cael eu gwneud ymlaen llaw, efallai drwy gyfeirio at gerdd neu stori, felly gall cyfranogwyr ychwanegu manylion perthnasol at eu delweddau wrth iddynt eu creu fel bod ganddynt ymdeimlad o weithio tuag at nod terfynol, ehangach.

whole face

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais