Yr olygfa drwy fy ffenestr

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth raffl….

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth raffl drwy anfon eich gwaith celf ar y thema ‘Yr olygfa drwy fy ffenestr’.
Gwobrau:
Y wobr gyntaf – basged o ddeunyddiau celf werth £100
Yr ail wobr – pecyn celf werth £50
Y drydedd wobr – pecyn celf werth £25

Bydd pob cartref sy’n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif.
Byddwn yn cynnwys cymaint o’r cyflwyniadau â phosibl yn ein harddangosfa rithwir cARTrefu, a gwahoddir pob cartref sy’n cystadlu yn y gystadleuaeth i fynychu ein dathliad lansio ar-lein.
Bydd ein harddangosfa rithwir yn caniatáu i ymwelwyr gerdded drwy’r oriel yn rhithwir a gweld y gwaith celf yn cael ei arddangos.
Bydd enw’r cartref gofal (ac enw’r lluniwr os dymunant) yn cael ei gynnwys.
Gall preswylwyr wneud a chyflwyno unrhyw beth yr hoffant, nid oes unrhyw ffordd anghywir na chywir o wneud hyn, mae’r cyfan yn dibynnu ar ddehongliad unigol. Byddwch yn rhydd i greu beth bynnag rydych chi ei eisiau. Gwahoddir aelodau o staff hefyd i gymryd rhan.
Gall y cyflwyniadau hyn fod yn unrhyw beth… model, gludwaith, cerdd, stori, paentio, arlunio, cân, darn sain, ffilm, perfformiad… unrhyw beth, felly mae croeso i chi anfon unrhyw beth drwodd.
Yna dylid postio neu e-bostio eich creadigaethau i gystadlu yn y gystadleuaeth. Cysylltwch â ni i drefnu casgliad gan gludwr ar gyfer eitemau mwy. Os byddai’n well gennych gadw’r eitemau, gallwn drafod lluniau / ffilmiau o’r cyflwyniadau yn lle hynny.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon eich manylion cyswllt drwodd gyda’ch cyflwyniadau. Po fwyaf o gyflwyniadau y mae eich cartref yn eu gwneud, po fwyaf o geisiadau fydd gennych yn ein raffl, ac felly’r cyfle gorau i ennill.
Os ydych chi’n cael trafferth meddwl am syniad, dyma rai i chi roi cynnig arni, neu i helpu i sbarduno rhai syniadau creadigol eich hun.

Defnyddiwch y cyfeiriad hwn i bostio am ddim: cARTrefu – AGE CYMRU, FREEPOST RLTL-KJTR-BYTT, Llawr Isaf, Tŷ Mariners, Llys Trident, Heol East Moors, Caerdydd CF24 5TD.

Os hoffai’ch cartref gofal dderbyn copi caled o’r llyfryn cysylltwch â ni.

Mae angen i bob cais ddod i law erbyn: Dydd Gwener 3 Rhagfyr

Ffilmiau i helpu:

Dilynwch ni

Fflurflen gais

Fflurflen gais